Servisna aplikacija AB Softa

 
Od 01.01.2014 u Srbiji će doći do promene posebne stope poreza na dodatu vrednost. Niža PDV tarifa se uglavnom odnosi na prehrambene proizvode, lekove i medicinska sredstva, neke usluge i personalne računare. Izmenom od 1. januara, većina proizvoda preći će na PDV 10%, osim računara i računarskih komponenti koji prelaze na stopu 20%, odnosno prelaze u artikle po opštoj PDV stopi.

AB Soft je pripremio servisnu aplikaciju koja će automatski promeniti poreske tarife i pripremiti bazu podataka za novonastalu situaciju, imajući u vidu da će se u prelaznom periodu u toku januara verovatno knjižiti dokumentacija po obe tarife.

Za korisnike koji imaju i računarsku opremu i artikle iz ostalih grupa, potrebno je da najpre urade iz aplikacije ROK prenos na novu poresku tarifu onih artikala koji sa 8% prelaze na 20%, a zatim da pokrenu automatski prenos ostalih sa 8% na 10%.
Testiranje

Servisne aplikacije AB Soft poslovnog softvera su istestirane u AB Soft test okruženju na standardni način kako se sprovodi test procedura.

U daljem delu Vam dostavljamo proceduru za obavezno testiranje novih verzija AB Soft aplikacija u vašem internom test okruženju.

Procedura za testiranje:

1. Potrebno je formirati test bazu sa test podacima
2. U dogovoru sa servisnom podrškom preuzeti servisne aplikacije AB Softa namenski rađene za potrebe promene poreske stope. Ukoliko koristite servisne aplikacije nije potrebno snimanje novih verzija. Preuzimanje servisnih aplikacija će početi u utorak 24.12.2013.

NAPOMENA: Preuzimanje servisnih aplikacija i novih verzija vezano je za regulisane obaveze po ugovoru o održavanju. Molimo Vas da proverite da li ste regulisali Vaše obaveze po osnovu održavanja u toku 2013.

3. Potrebno je da kompanije obave testiranje počevši od utorka 24.12.2013. zaključno sa danom 26.12.2013. Prilikom testiranja potrebno je nad testnom bazom nakon promene podataka uraditi po jedan primer prijemnice, otpremnice-fakture i predračuna + avansa + otpremnice-fakture sa datumima 26.12.2013 i 10.01.2014 i da nakon toga proverite PDV evidenciju
4. Takodje je potrebno da  firme koje se odluče da za vrednost povećanja poreza urade niveleciju cena, pokrenu odgovarajući servis koji će to automatski uraditi.

5. Sve prijavljene nedostatke AB Soft će ispraviti do 30.12.2013.
6. Od 01.01.2014. počinje primena istestiranih verzija i tu više vremena i prostora za testiranje nema.
Bitno nam je da verzije koje postavimo rade dobro i da testovi prođu što lakše. Za to su nam potrebne informacije sa Vaše strane kako bismo uz sve ostale izmene vezane za zakonske promene ispratili implementaciju novih verzija i procedura :

Sa strane AB Softa u organizaciji testiranja biće angažovani:

1) Dejan Vuković, koji Vam može pružiti informacije vezano za organizovanje instalacije testnog okruženja.
2) Servisna služba podrške kojoj se možete obratiti za dobijanje servisnih aplikacija  i za kraće savete. Ukoliko Vam bude potrebna pomoć – možete se sa njima dogovoriti za servisnu akciju u Vašim poslovnim prostorijama.
3) Informacije o zapažanjima u toku testiranja prosleđujete na Office@absoft.rs i eventualno na e-mail serviseru sa kojim ste kontaktirali, ukoliko imate takav dogovor.