Promena kontnog okvira za preduzeća

 

Ministartsvo finansija donelo je PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE (Sl. glasnik RS br. 118/13).
Pravilnik stupa na snagu 01.01.2014., i njime je promenjen do sada važeći kontni okvir za preduzeća. Takođe, promenjeni su i obrasci bilansa.

S obzirom da će se godišnji izveštaji za 2013. godinu podnositi po starom kontnom okviru, potrebno je nastaviti sa knjiženjima po starom kontnom okviru. Tek pošto se završe knjiženja u aplikaciji FIPO za 2013. godinu i nakon što se razdvoje baze za 2013. godinu i 2014. godinu, izvršiće se prelazak na novi kontni okvir. Za te potrebe AB Soft će izraditi servisnu aplikaciju i dati posebne instrukcije.

Više o zakonskim izmenama možete pogledati na
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml

Naslov 3 – Registar I tekstovi važećih propisa u drugih akata
Grupa 5 – Monetarni sistem, finansijske organizacije i finansijsko poslovanje,
Podgrupa 4 – Računovodstvo i revizija

Vezano za pitanja koja smo dobili od nekih naših korisnika da li u novoj godini mogu da nastave da rade knjiženja paralelno za dve godine, odgovor je da. Jedino što i knjiženja u 2014. godini treba raditi na kontnom planu koji je važio u 2013. godini. Tek nakon razdvajanja godina, kada u bazi bude samo 2014. godina pokrenućemo servis koja će sva knjiženja za 2014. godinu prebaciti na novi kontni plan.