Predaja poreske prijave PP PDV elektronskim putem

 
Od 01.07.2014 poreska prijava PP PDV predavaće se isključivo elektronskim putem. S tim u vezi, Poreska uprava je 26.06.2014 na svom sajtu objavila izmenu poreske prijave. Na osnovu prvih analiza, izmena poreske prijave tiče se prvenstveno manjih izmena u delu zaglavlja i donjeg dela, dok je sadržaj vezan za iznose ostao u najvećem delu isti.

Više informacija o ovome možete naći na:
http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/1250/pdv-prijava-od-01-jula-iskljucivo-elektronski.html

Vezano za promenu prijave PPP PDV koja se predaje elektronskim putem, AB Soft je uradio izmene u verziji 14.6.100. Izmene se sastoje u sledećem:

U šifarnik firmi, opcija Program->Firma->Podaci o firmi, dodata su tri nova polja:
1. email odgovornog lica (Od email),
2. da li je  firma obveznik PDV-a ili ne (Obv.PDV)
3. poreski period u kom se predaje PPPDV obrazac (Por.period)

Polja se koriste  kod popunjavanja PPPDV prijave.

Osim ovih polja, u PPPDV prijavu je dodata i mogućnost da se izmena vrši elektronskim putem.

U tu svrhu je kod unosa podataka za PPPDV prijavu, opcija Izveštaji->Knjige ulazno – izlaznih dokumenata->Poreska prijava, taster F6 (XML), dodato je polje Broj prijave. Ako se ne radi izmena, već se predaje prvobitna prijava, ovo polje se ne popunjava. Polje treba popuniti samo u slučaju izmene.