OZ – poreska olakšica i minimalna cena rada

 

Zakonske izmene koje se odnose na obračun zarada se sprovode na sledeći način:

  • Izmena neoporezivog iznosa

 Od isplate zarade za januar 2018 na snazi je novi neoporeziv iznos zarade – 15.000,00 dinara. Ova izmena se sprovodi kroz tabelu porekih stopa, za svaku poresku grupu koja se koristi za obračun zarade.

Neoporeziv iznos zarada 11.790,00 din se primenjuje zaključno sa isplatom zarade za decembar 2017.

Za 2018-tu godinu na snazi je i nova minimalna neto cena rada – 143,00 dinara.

  • Minimalna osnovica, prosečna bruto zarada

Izmenama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisan je nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa – novi iznosi

Najniža osnovica = 23.053,00  (Oz: parametar Min_Osnov)

Najviša osnovica = 329.330,00 (Oz: parametar Pros_Za – unosi se  prosečna bruto zarada –  65866)

Ovi iznosi su objavljeni u Sl. glasniku RS br 2/18, u primeni su od 06.01.2018. i važe za 2018.tu godinu.

Za sve detalje služba podrške Vam je na raspolaganju.