Infrastruktura

Način organizovanja fizičke arhitekture informacionog sistema

 

Jedna od najvažnijih stvari kod realizacije fizičke arhitekture distribuiranog sistema je izbor optimalne tehničko-tehnološke osnove informacionog sistema. Pod fizičkom arhitekturom podrazumeva se skup povezanih (integrisanih) servera, radnih stanica, komunikacionih i drugih periferijskih uređaja.

 

Uopšteno klijent-server arhitekturu karakterišu dva procesa : proces klijent i proces server.
Proces klijent je najčešće aplikacija koja se izvršava na strani klijenta (npr. PC računar), gde pod nadzorom lokalnog operativnog sistema (npr. Windows 10) koristi lokalne sistemske resurse: procesor, memoriju, ulazno-izlazne jedinice i lokalno smeštene podatke. Proces klijent standardizovanim načinom komunicira sa proces server stranom (npr.database server) gde se nalaze podaci potrebni za rad aplikacije.

 

Proces server (server sa Windows Server operativnim sistemom) opslužuje po pravilu grupu klijenata, zato operativni sistem na strani servera mora da omogući konkurentan i pouzdan rad više korisnika u višeslojnoj arhitekturi proces server je istovremeno u slojevima i proces klijent ka gornjem nadređenom serveru (ili klijentu sa privilegijama) i na taj način se formiraju slojevi sa definisanom hijerarhijom.

 

Serveri zbog visoke standardizacije, otvorenosti arhitekture, najboljeg odnosa cene i performansi, visoke pouzdanosti, predstavljaju najpogodnije rešenje za centralne kapacitete u čvorovima distribuiranog informacionog sistema. Za tehničko-tehnološku osnovu funkcionalno i prostorno dekomponovanog sistema, višeslojna u osnovi klijent-server arhitektura predstavlja optimalno rešenje. Višeslojna (multitear, multilayer) i istovremeno u osnovi klijent-server orijentisana arhitektura informacionog sistema oslanja se na komunikacionu opremu, najčešće je to integracija više lokalnih i wan mreža.

 

Komunikacija sa udaljenim sistemima (dislocirani čvorovi mreže) je internet tipa (TCP/IP), koja kao osnovu može imati ethernet,SHDSL,ADSL,3G,Cable, … ili kombinovana objedinjena komunikacija svih vrsta.

Osnovna opredeljenja po pitanju software-a i hardwer-a

 

Osnovna opredeljenja po pitanju sistemskog software-a treba da budu u pravcu Microsoft Windows operativnog sistema (verzije u zavisnosti od potrebe) i Microsoft SQL Server baze podataka. Ovim se podrazumeva i primena ostalih alata koje podrazumevaju navedeni alati.

 

Organizacija mrežnog okruženja bazira se na TCP/IP protokolima i Microsoft Active Directory. Organizacija mrežnog okruženja i potrebe za aplikativnim software-om  podrazumevaju postojanje: serverske opreme, radnih stanica i infrastrukture za povezivanje objekata u jedinstvenu računarsku mrežu.

Sigurnost

Zaštita tajnosti informacija je obezbeđena na nekoliko nivoa:

  • Autorizacija korisnika
  • Autorizacija u okviru Aktivnog direktorijuma
  • Autorizacija na SQL serveru
  • Autorizacija unutar AB Soft informacionog sistema
Integritet informacija

  • U okviru AB Soft informacionog sistema vrši se kreiranje korisnika sa određenim pravima pristupa rezličitim delovima informacionog sistema. Postoji nekoliko nivoa korisničkih prava sa tim da se ona mogu kastimizovati za svakog korisnika pojedinačno.
  • Informacije o radu korisnika (unos, izmena, brisanje podataka, …) se beleže u bazi podataka. Generisanje izveštaja o korisničkim aktivnostima je veoma jednostavno.
Zaštita od preslušavanja

Zaštita od preslušavanja se realizuje u okviru komunikacione infrastrukture. Najugroženije su bežične i wan veze.

U slučaju bežične komunikacije obavezno je korišćenje Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) a u slučaju wan veza VPN (IPSEC,PPTP,…). Podaci su enkriptovani i samim tim zaštićeni.

Enkripcija podataka

Enkripcija podataka na komunikacionim vezama je neophodna, dok je enkripcija podataka u samoj bazi moguća i vrši  se na eventualni zahtev korisnika. U slučaju baze podataka enkripcija se ne vrši na aplikativnom nivou, već sistemski u okviru SQL servera.

Integracija sa rešenjima drugih proizvođača

AB Soft ima 27 godina iskustva u projektovanju, izradi i implementaciji poslovnih informacionih sistema.

Od preko hiljadu preduzeća koje trenutno koriste AB Soft informacioni sistem, nekoliko desetina koristi i druge sisteme. Uglavnom su to velike kompanije koje imaju korporativnu obavezu da koriste identičan softver u svim državama.

Povezivanje sa SAP, Navision i drugim sistemima, bazama podataka Oracle,DB2,… predstavlja deo naše standardne ponude.

Nadogradnja i proširenja sistema

Modularna organizacija AB Soft informacionog sistema omogućava relativno jednostavnu nadogradnju sistema bez obzira da li su u pitanju specifični zahtevi korisnika koje je potrebno posebno dizajnirati i implementirati ili je u pitanju promena organizacije poslovanja.