Delatnosti > Javno Komunalna Preduzeća i Državne Institucije

Javno komunalna preduzeća pružaju različite vrste usluga velikom broju komintenata. Komintenti mogu biti fizička ili pravna lica. Što se tiče usluga, generalno dele se na dve grupe:

 • Usluge koje su po fiksnoj mesečnoj ili godišnjoj ceni (smeće, zakup grobnih mesta, zakup tezgi)
 • Usluge koje se fakturišu na osnovu izmerenih podataka na terenu (voda, gas i slično)

 

U oba slučaja, evidentiraju se korisnici usluga, njihovi objekti i usluge koje im se pružaju. Zadatak informacionog sistema (ZBIR) je da obezbedi masovnu evidenciju i štampanje računa (po potrebi i predračuna), za izvršene usluge. Prethodno se u bazu podataka treba da smeste podaci o merenju izvršenom na terenu, za usluge koje su drugog tipa. Obično se podaci očitavaju korišćenjem mobilnih uređaja.

 

Veoma često, za zakasnela plaćanja se obračunava kamata, koja se iskazuje na računu. Računi koji sadrže i kamatu knjiže se na poseban način.

 

Naplata računa je još jedan poslovni proces koji treba da bude podržan informacionim sistemom. Dva su načina na koji se plaćaju računi:

 • Naplata u gotovini – preko blagajne
 • Naplata uplatom na tekući račun preduzeća.

 

U oba slučaja treba obezbediti zatvaranje računa uplatom, a u drugim slučaju i preuzimanje naloga iz e-bankinga.

Obuhvaćeni poslovni procesi:

 • Evidencija korisnika komunalnih usluga, po uslugama (smeće, zakup grobnih mesta, zakup tezgi) i objektima korisnika
 • Ugovori
 • Fizička i pravna lica
 • Izrada kampanja predračuna i kampanja računa
 • Obračun kamata
 • Masovno štampanje računa
 • Veza sa finansijama
 • Veza sa e-bankingom
 • Obračun zarada
 • Zalihe sitnog inventara
 • Osnovna sredstva
 • Izveštavanje

Izvod iz referenc liste: