Poslovni Procesi > Sprovođenje Popisa

Sprovođenje Popisa

Zakonska obaveza je popisivanje kompletne imovine bar jednom godišnje. Obično se kompanije odlučuju da popise rade na kraju godine, ali ima dosta preduzeća, naročito maloprodaja, koja popise rade i češće. Iz AB Soft aplikacija rade se popisi:

 • Maloprodaja
 • Veleprodaja
 • Osnovna sredstva
 • Magacini materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • Sitan inventar i potrošni materijal
 • Blagajne
 • Stanje na računima glavne knjige

 

Za popis materijalnih dobara preporučujemo popisivanje putem mobilne aplikacije na android uređaju. Ovaj način popisa može se koristiti za popisivanje osnovnih sredstava, kao i za popis stanja u magacinima i prodavnicama. Istovremeno može se koristiti više mobilnih uređaja. Popisna lista formirana na ovaj način prenosi se u odgovarajuću aplikaciju, obračunavaju se razlike po popisu, manjkovi i viškovi, knjiže razlike na kartice artikala u magacinima i prenose podaci na knjiženje u glavni knjigu. Ukoliko se zalihe vode po ročnosti, lotovima ili serijskim brojevima, popis se radi na isti način.

 

Uključeni moduli:

ROK – robno materijalno knjigovodstvo

 

Program ROK je predviđen da maksimalno automatizuje evidenciju robe u veleprodaji, maloprodaji, carinskim magacinima i konsignaciji, kao i evidenciju materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Sve promene koje tom prilikom nastaju, prosleđuju se u finansijski program, u nalog za knjiženje prema unapred zadatim šemama kontiranja.

 

Možete posedovati neograničen broj magacina i prodavnica. Svaki magacin može voditi robu po veleprodajnim, prosečnim ili planskim cenama. Prilikom prijema robe izrađuje se kalkulacija i po potrebi vrši nivelacija zaliha na poslednju VP cenu. Postoji mogućnost unosa devizne ulazne kalkulacije, prema fakturama dobavljača i dokumentima carine. Nakon promene cene mogu se odštampati etikete prema stanju u objektu ili po jedna za svaki artikal sa promenjenom cenom.

 

Otpremnica se vezuje za račun ili za maloprodajnu izdatnicu u Vašu prodavnicu. Komercijalni uslovi se mogu unapred definisati. U momentu fakturisanja možete korigovati prodajnu cenu što će automatski nivelisati samo izdatu količinu. Ako račun pišete prema ranijem predračunu, sve stavke će Vam unapred biti ponuđene. Pri tom, predračun je iz programa za komercijalu (KOM) ili fakturisanje (FAKT). Avansom plaćeni i ranije fakturisani iznosi se posebno evidentiraju i biće posebno označeni, iskontirani i zavedeni u PDV evidenciju.

 

Svaki dokument se detaljno pamti i može se uvek ponovo pregledati ili odštampati. Faktura, otpremnica ili prijemnica mogu se ponovo pogledati i odštampati bilo iz programa ROK, bilo iz programa FIPO ili nekog drugog programa koji u okviru izveštaja ima knjige KIF i KUF, odnosno finansijske kartice komintenta.

 

Pored navedenih temeljnica, u veleprodaji raspolažete i drugim kao što su knjižna pisma, prenosnice, povratnice, korekcije, trebovanja, itd. Korisnik sam podešava mnoge parametre u programu: počev od poreskog tarifnog sistema, šema kontiranja i konta na koja se knjiže stavovi, načina obračuna i iznosa akciza, pa do parametara kojima podešava rad programa prema svom načinu poslovanja.

 

Program sadrži sve neophodne finansijske i količinske izveštaje o promenama u magacinima i prodavnicama. Lager liste možete pretraživati na veliki broj načina. Takođe, možete ih štampati pri čemu možete odabrati jedan od ponudenih načina ili sami formirati izgled izveštaja. Za slučaj da imate veliki broj magacina ili prodavnica, dobro će Vam doći pregled raspoređenosti artikala po objektima. Iz programa se vodi i štampa Knjiga evidencija prometa robe (KEP) i izveštaji vezani za ekološku taksu ili izveštaji za otkup sekundardnih sirovina. Od ostalih izveštaja pomenućemo izveštaj o ulazima i izlazima sa lagerom na dan, rezervisane količine, dnevnici knjiženja po temeljnicama, artiklima i finansijskim stavovima, evidencija zaduženja po tarifama, knjige KIF, KUF, PDV evidencije, itd.

 

AB Soft izrađuje nove verzije programa kod izmena u zakonu na koje nije moguće prilagođenje podešavanjem parametara.

MAT – materijalno knjigovodstvo

 

Program MAT namenjen je evidenciji materijala i sitnog inventara na zalihama i upotrebi. U okviru programa vodi se evidencija zaliha magacina alata i potrošnog materijala, kao i evidencija zaduženja i razduženja računopolagača. Sva potrebna knjiženja koja sprovodite u programu automatski generišu nalog za knjiženje u knjigovodstvenom programu.

 

Što se tiče alata, kod trebovanja možete raditi otpis kompletne vrednosti ili prenosom podataka u program OSA, kalkulativan otpis.

 

Program omogućuje alociranje direktnih troškova vezanih za mesto troškova u trenutku nastanka – prilikom trebovanja. Ukoliko se trebovanje radi za potrebe održavanja ili utroška na nekom od osnovnih sredstava, tada se troškovi vezuju za mesto troškova kojem pripada to osnovno sredstvo, a ostaje i trajna evidencija o izvršenom trebovanju po tom sredstvu. Na taj način možete pratiti evidenciju u smislu vrednosti i karaktera utroška rezervnih delova ili goriva i maziva po vozilima ili mašinama u proizvodnom procesu.

 

Na kraju godine ili po potrebi, štampaju se popisne liste za popise na zalihama i upotrebi, i, nakon obrade popisa, automatski knjiže razlike po popisu. Program ima 10-tak različitih tipova dokumenata za praćenje promena u magacinima i kod računopolagača (prijemnice, otpremnice, trebovanja, prezaduženja i sl.) i veliki broj izveštaja. Povezan je sa programima FIPO za finansijsko knjigovodstvo, OSA za evidenciju osnovnih sredstava, POP za praćenje proizvodnje i POGS za pogonsko knjigovodstvo.

MAGIC – magacinsko poslovanje

 

U AB Soft poslovnom informacionom sistemu postoji nekoliko aplikacija koje se problematikom vođenja zaliha bave na različite načine. Najpre, tu je naša najveća aplikacija u ovom delu, aplikacija ROK koja prati sve promene u magacinima robe, materijala i gotovih proizvoda i knjigovodstveno ih obrađuje. Slična je i aplikacija MAT koja prati stanje potrošnog materijala i alata na zalihama i upotrebi, takođe uz prenos podataka u finansijsko knjigovodstvo i opciono u pogonsko knjigovodstvo. Aplikacija EVA prati zalihe i promene u evidenciji ambalaže. Za razliku od ovih aplikacija koje imaju i komponentu kontiranja (osim EVE), što ih povezuje sa knjigovodstvom, aplikacija MAGIC nije namenjena za knjigovodstvene potrebe, već je prvenstveno namenjena magacionerima, za vođenje evidencije zaliha bez upliva knjigovodstvenih promena.

 

Aplikacija MAGIC namenjena je vođenju poslovanja jednog ili više magacina. U magacinima se prati lager lista artikala i sve promene: prijemnice, prenosnice, otpremnice, trebovanja i dokumenti ostalih tipova. Svaki dokument se štampa u odgovarajućoj formi i pamti sa svim elementima, tako da se uvek može ponovo pogledati i odštampati. Lager liste se prate po magacinima ili detaljno, po mestima u magacinima sa praćenjem dodatnih osobina artikala kao što su rok trajanja ili lot broj. Dodavanje bar kod čitača ili mobilnih android uređaja i postavljanjem određenih funkcionalnosti na njima, znatno se ubrzava rad u magacinu i knjiženja u aplikaciji MAGIC.

 

Aplikacija koristi šifarnike programa MAT (materijalno knjigovodstvo) ili ROK (robno materijalno knjigovodstvo) i može da kod knjiženja pošalje naloge za knjiženje u ove programe. Na taj način može se poslovni sistem organizovati tako da magacioneri koriste aplikaciju MAGIC i prate kartice i lager liste u magacinima za koje su zaduženi bez uticaja na knjigovodstvene promene, ali i da se istovremeo svaka promena prosledi u knjigovodstvene programe, gde se knjigovodstveno obrađuje. Pored standardnih magacinskih izveštaja tipa lager liste, kartice, periodične promene i slično, aplikacija MAGIC ima specijalne izveštaje kojima se upoređuju stanja i promene koje su rađene u magacinskoj i knjigovodstvenim aplikacijama.

OSA – osnovna sredstva

 

Program OSA namenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava na proizvoljnim kontima. Zaduženja osnovnih sredstava se mogu voditi po organizacionim jedinicama i po računopolagačima.

 

Izrada popisa, pretraživanja i finansijski i količinski izveštaji su mogući po kontima, po grupama otpisa, po radnim jedinicama, po računopolagačima, kao i po kombinacijama ovih podataka. Na isti način se mogu pregledati i kartice osnovnih sredstava. Program omogućuje rashod osnovnih sredstava i promenu vrednosti. Ako svojim aktima imate propisanu procenu vrednosti za neka osnovna sredstva, ovo takođe možete uraditi iz aplikacije OSA i to na nekoliko načina. Iz programa se vodi i evidencija poreske amortizacije, kao grupni i pojedinačni otpis.

 

U toku godine možete raditi predračun otpisa, a na kraju svake godine prilikom popisa, program će za svako osnovno sredstvo izračunati otpis u bilansnoj i poreskoj evidenciji. Pri tome je moguće odštampati popisnu listu, po kojoj se vrši popis, obračunati i odštampati konačnu popisnu listu koja sadrži rezultate sračunate amortizacije, kao i OA obrazac. Knjiženjem popisa, podaci se knjiže u bilansnoj i poreskoj evidenciji programa OSA, i u glavnu knjigu programa FIPO.

 

S obzirom da je aplikacija deo šireg programskog sistema, iz aplikacije MAT možete evidentirati trebovanje potrošnog materijala ili alata po osnovnim sredstvima, iz aplikacije POP, korišćenje osnovnog sredstva u procesu proizvodnje, a ako je u pitanju vozilo, iz aplikacije BLAD evidentira se korišćenje vozila na službenom putu, odnosno iz aplikacije ROK korišćenje vozila za transport robe kod izrade otpremnice. Kroz aplikaciju AS može se pratiti servis vozila. Jedinstvena kartica osnovnog sredstva prikazaće promene koje su se za neko osnovno sredstvo evidentirane u bilo kom delu informacionog sistema.

BLAD – blagajna

 

Program BLAD je namenjen automatizaciji vođenja blagajne u preduzećima. U okviru iste aplikacije možete voditi:

 • blagajne dinara,
 • devizne blagajne,
 • blagajne čekova građana i
 • druge blagajne (npr. blagajna benzinskih bonova).

 

U toku izrade dnevne blagajne, štampa se nalog blagajni za uplatu ili isplatu. Svaka promena u blagajni može se šifrirati radi praćenja statističkih i drugih izveštaja. U slučaju blagajne čekova građana, program automatski vodi računa o dospeću čekova za slučaj plaćanja na poček i formira specifikacije čekova po bankama. Čekovi se mogu preuzeti sa svih instance aplikacija POS u sistemu, i pratiti na jednom mestu – iz blagajne čekova aplikacije BLAD.

Program omogućuje vođenje i štampanje dnevnika dnevne i glavne blagajne. U slučaju da koristite program za finansijsko poslovanje FIPO, možete voditi blagajnu sa kontiranjem, koristeći kontni plan i organizacione jedinice definisane u tom programu. Tada će po zaključenju svake dnevne blagajne, nalog za knjiženje biti automatski prosleđen u program FIPO.

 

Iz programa BLAD takođe se evidentiraju, obračunavaju i štampaju putni nalozi. Prilikom unosa putnog naloga u evidenciju, može se evidentirati i isplaćena akontacija što će se automatski preneti kao nalog za isplatu u dnevnu blagajnu, a iz nje u FIPO na knjiženje u glavnu knjigu. Putni nalog se može pozvati na vozilo koje se kao osnovno sredstvo vodi u aplikaciji OSA. Kod konačnog obračuna, obračunavaju se dnevnice prema broju provedenih dana (sati) na službenom putu, uključuju i gotovinski računi i prenose nalozi za isplatu u dnevnu blagajnu, odnosno za knjiženje u program FIPO. Ako je iznos isplaćenih dnevnica ili ukupan mesečni iznos naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe veći od zakonom pripisanog neoporezivog iznosa, preneće se nalog za obračun poreza i doprinosa na dohodak građana u aplikaciju DUGA iz koje se može raditi obračun ugovora o delu. Iz aplikacije DUGA se štampaju i svi ostali obrasci vezani za obračun poreza i doprinosa, ali i formira nalog za knjiženje zaduženja po osnovu plaćanja poreza i doprinosa.

FIPO – finansijsko knjigovodstvo

 

Program omogućuje vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva jednog ili više preduzeća, bez obzira na delatnost, veličinu preduzeća i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama.

 

Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se štampa nalog u uobičajenoj formi. Pozivanje na ugovor kod knjiženja nekog stava, automatski povezuje taj stav sa ugovorom koji je zaveden u programu DUGA za praćenje ugovora, što kompletira dokumentaciju o promenama po tom ugovoru. Ranije proknjižene naloge uvek možete pogledati na ekranu, ponovo odštampati, promeniti ili izbrisati.

 

Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa organizacionim jedinicama, protivstavom ili tipom stava omogućuje Vam da dobijete veliki broj aktuelnih informacija. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža Vam mogućnost praćenja rezultata, prihoda i troškova, naplate i potraživanja po troškovnim ili profitnim centrima, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način.

 

Posebne pogodnosti program pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, izdvojiti potraživanja preko “n” dana, očekivani priliv u periodu, rang lista potraživanja (i dugovanja) i slično. Ukoliko koristite naše aplikacije za robno materijalno knjigovodstvo i fakturisanje (ROK i FAKT) tada na analitičkoj kartici komintenta možete pogledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu i odštampati ih onako kako su bili odštampani kod izrade.

 

Izrada i štampanje zaključnih listova, dnevnika, raznih izveštaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode za celo preduzeće ili po profitnim ili troškovnim centrima, bilansa stanja i uspeha, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se iz programa FINALIS (finansijska analiza) za formiranje dodatnih izveštaja.

 

Praćenje PDV evidencije je na kontima glavne knjige i putem knjiga ulaznih i izlaznih računa.

 

Program Vam dopušta da u Novoj godini, tokom januara i februara, knjižite podatke i iz nove, i iz stare godine. Po predaji završnog računa, automatski će se iz stare godine formirati i proknjižiti nalog za prenos početnog stanja sa datumom 01.01.

 

Devizna verzija programa uključuje i devizno knjigovodstvo, sa vođenjem kursnih lista, deviznih kartica, kursiranjem, obračunom kursnih razlika, itd.