Poslovni Procesi > Kadrovska evidencija i obračun zarada

Kadrovska Evidencija i Obračun Zarada

Evidencija kadrova nije samo zakonska obaveza, već je i dragoceni izvor informacija o jednom od najznačajnijih resursa svake kompanije. Obračun zarada je jedna od najkompleksnijih aplikacija i sadrži veoma kompleksne obračune. Zbog čestih izmena zakona i potrebe da se nezavisno od izmene zakona proces obračuna zarada obavlja uvek na vreme, ova aplikacija ima poseban režim održavanja.

 

Proces evidencije obuhvata:

 • Organizaciona struktura
 • Evidencija kadrova
 • Evidencija kadrovskih promena
 • Ostala evidencija vezana za kadrove
 • Obuka kadrova
 • Evidencija sati po vrstama zarada
 • Obračun isplata
 • Obračun plata
 • Obračun ostalih isplata
 • Porezi, doprinosi, neto
 • Nalozi za plaćanja putem e-bankinga ili virmanom
 • Nalog za knjiženje u knjigovodstvo
 • Izveštaji
 • Zakonska evidencija
 • Godišnji izveštaji

Obračunske liste se mogu štampati ili slati na e-mail sa PDF atačom uz mogućnost da se PDF otvara samo pomoću lozinke.

 

Uključeni moduli:

OZ – obračun zarada

 

Program OZ je namenjen obračunu ličnih dohodaka za neograničen broj radnika, koji rade u proizvodnji, u režiji ili kombinovano. Program je prilagođen najnovijim propisima o zaradama i stalno se usklađuje sa njihovim izmenama.

 

Zahvaljujući velikom broju podesivih parametara, svaki korisnik može lako da prilagodi program prema svom načinu obračuna zarada, kao i mogućim izmenama u propisima. Podaci o satima se unose sa izveštaja, a moguć je i unos podataka sa radnih lista iz proizvodnje, pri čemu program sam izračunava zaradu u bodovima na osnovu ostvarenja i norme. Omogućene su isplate iz više akontacija. Obračun se može kretati od bruto ili od neto cene rada. Skalu poreza korisnik sam podešava. Program sam obračunava kredite i obustave za radnike koji ih imaju. Automatski se obračunavaju i svi doprinosi, bolovanja, razne naknade.

 

Za jednom unete podatke, moguće je više puta ponoviti obračun, čime je moguće naći vrednosti boda, kojom se postiže ciljni bruto iznos za isplatu ličnih dohodaka. Iz programa se štampaju svi virmani, obrasci, isplatni i potpisni listovi, nalozi bankama za isplatu, izveštaji poput M4 obrasca, godišnjeg kartona radnika, izveštaji za plan i analizu, brojne rekapitulacije itd. Iz aplikacije se formira poreska prijava PPP-PO.

KAD – kadrovska evidencija

 

Program KAD namenjen je kadrovskoj evidenciji zaposlenih, uz evidenciju svih kadrovskih promena i štampanje rešenja. Kroz njega možete pratiti osnovnu kadrovsku evidenciju, propisanu Zakonom, ali takođe i ostale kadrovske promene koje mogu biti od interesa za jedno preduzeće. Program sadrži veliki broj šifarnika, koje korisnik sam definiše i po kojima prati promene i izveštaje. To su šifarnici: država, republika, mesta, opština, zanimanja, kvalifikacija, radnih odnosa itd. Omogućena je precizna definicija organizacione strukture preduzeća i to preko organizacionih jedinica i radnih mesta.

 

Sve vrste kadrovskih promena definišu se u šifarniku kadrovskih promena. Kadrovska promena može biti takvog tipa sa opcijom da ulazi u redovan staž ili ne, njom može da se menja radno mesto ili da li se menjaju bodovi radnika. Na taj način korisnik može na osnovu potreba svoje firme da definiše godišnje odmore, plaćena i neplaćena odsustva, upućivanja na rad u inostranstvo, promene radnih mesta, vojne vežbe, bolovanja na teret preduzeća i na tereta zavoda …

 

Svaku kadrovsku promenu prati i odgovarajući obrazac koji korisnik može formirati prema svojim potrebama u MS Wordu. Prilikom unosa promene, obrazac iz MS Worda će biti automatski popunjen i odštampan.

 

Matični podaci se vode kako o zaposlenima tako i o osiguranicima, i drugim članovima porodice, što predstavlja osnovu za raznovrsne izveštaje. Matični podaci o zaposlenima sadrže osnovne podatke (ime, prezime, pol, matični broj, broj radne knjižice i lične karte kao i zanimanje i kvalifikacija), podatke o boravištu i prebivalištu, minulom radu, poslovima koje je zaposleni obavljao, a mogu se uneti i fotografije zaposlenih. U okviru matičnih podataka nalazi se kompletna Zakonom propisana evidencija, ali i dodatna evidencija ostalih podataka koje mogu biti od značaja.

 

Aplikacija KAD je povezana sa portalom za zaposlene. Na portalu zaposleni mogu videti neke podatke iz kadrovske evidencije i poslati zahtev za godišnjim odmorom ili odsustvom.

VIR – virmani

 

Program VIR je pomoćno sredstvo za praćenje plaćanja faktura i profaktura kao i svih ostalih plaćanja sa tekućeg računa po drugim osnovama (plate, porezi, doprinosi, takse, obračuni po ugovorima o delu i slično).

 

Zahtevi se formiraju na osnovu predračuna, računa ili po drugom osnovu. Ukoliko poslovni proces u kompaniji tako određuje, odobravanje zahteva određene osobe imaju pravo da od zahteva formiraju naloge za plaćanje. Ako organizacija u preduzeću ne nalaže formiranje zahteva, mogu se unositi i direktno nalozi za plaćanje. Aplikacija OZ povezana je sa aplikacijom VIR, tako što se nakon obračuna zarada iz aplikacije OZ u aplikaciju VIR prosleđuju nalozi za plaćanje.

 

Samo plaćanje može se obaviti putem e-bankinga – formiranjem fajla za e-banking ili kroz štampanu formu naloga za plaćanje. Kada je u pitanju e-banking, aplikacija VIR podržava preko 20 različitih e-banking softvera.

 

Pored formiranja fajla za e-banking, aplikacija VIR ima mogućnost i preuzimanje fajla o promenama na tekućem računu firme. Na osnovu ovog fajla formira se nalog za knjiženje dnevnog izvoda koji se šalje u aplikaciju FIPO. Na ovom nalogu konta i šifre komintenata popuniće se na osnovu informacije o tekućim računima komintenata koji se unose kada se unose podaci o komintentima kroz neki od programa. Podaci o tekućim računima mogu se preuzeti i sa sajta APRa.

 

Aplikacija VIR pruža mogućnost raspoređivanja troškova ulaznih faktura, vezivanje zbirnih uplata za više računa, evidenciju menica, a za javna preduzeća i korisnike budžetskih sredstava, RINO evidenciju. U deviznoj varijanti postoji mogućnost praćenja deviznih plaćanja.

FIPO – finansijsko knjigovodstvo

 

Program omogućuje vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva jednog ili više preduzeća, bez obzira na delatnost, veličinu preduzeća i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama.

 

Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se štampa nalog u uobičajenoj formi. Pozivanje na ugovor kod knjiženja nekog stava, automatski povezuje taj stav sa ugovorom koji je zaveden u programu DUGA za praćenje ugovora, što kompletira dokumentaciju o promenama po tom ugovoru. Ranije proknjižene naloge uvek možete pogledati na ekranu, ponovo odštampati, promeniti ili izbrisati.

 

Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa organizacionim jedinicama, protivstavom ili tipom stava omogućuje Vam da dobijete veliki broj aktuelnih informacija. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža Vam mogućnost praćenja rezultata, prihoda i troškova, naplate i potraživanja po troškovnim ili profitnim centrima, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način.

 

Posebne pogodnosti program pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, izdvojiti potraživanja preko “n” dana, očekivani priliv u periodu, rang lista potraživanja (i dugovanja) i slično. Ukoliko koristite naše aplikacije za robno materijalno knjigovodstvo i fakturisanje (ROK i FAKT) tada na analitičkoj kartici komintenta možete pogledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu i otštampati ih onako kako su bili odštampani kod izrade.

 

Izrada i štampanje zaključnih listova, dnevnika, raznih izveštaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode za celo preduzeće ili po profitnim ili troškovnim centrima, bilansa stanja i uspeha, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se iz programa FINALIS (finansijska analiza) za formiranje dodatnih izveštaja.

 

Praćenje PDV evidencije je na kontima glavne knjige i putem knjiga ulaznih i izlaznih računa.

 

Program Vam dopušta da u Novoj godini, tokom januara i februara, knjižite podatke i iz nove i iz stare godine. Po predaji završnog računa, automatski će se iz stare godine formirati i proknjižiti nalog za prenos početnog stanja sa datumom 01.01.

 

Devizna verzija programa uključuje i devizno knjigovodstvo, sa vođenjem kursnih lista, deviznih kartica, kursiranjem, obračunom kursnih razlika, itd.

DUGA – ugovori

 

Iz programa DUGA prate se ugovori koje zaključujete sa svojim komintentima. Ugovori mogu biti:

 • ugovori prodaje (robe ili gotovih proizvoda),
 • nabavke,
 • za usluge drugih pravnih lica (npr. usluge održavanja),
 • ugovori o delu kao i
 • ostali ugovori.

 

Nakon što na ovom mestu unesete osnovne podatke o ugovoru i eventualno šta je i na koji period dogovoreno, iz ostalih delova sistema podatak postaje vidljiv, pa se pozivanjem na ugovore komintenata kod izrade ostale dokumentacije, automatski formira kartica ugovora, kako naturalnih pokazatelja, tako i finansijskih. Na primer, kod izrade otpremnice – fakture pozvaćete se na ugovor po kojem radite otpremu, a informacija o tome biće prosleđena i na finansijsku karticu komintenta. Ove informacije pratiće se između ostalog i iz programa DUGA, da biste mogli da pratite šta je ugovoreno, a šta je izvršeno.

Na ovaj način, DUGA ima upliva u skoro sve delove informacionog sistema – iz nje se unose ugovori, i nakon toga prati realizacija koja nastaje u ostalim delovima informacionog sistema. Iz same DUGE prate se i ostale pravne promene po nekom ugovoru – aneksi i razni događaji tipa sudskih procesa i ostalog. Na ovaj način formira se još jedna komponenta kartice ugovora, a koja ne potiče od finansijskih ili naturalnih promena, već čisto pravnih.

Kada je reč o ugovorima o delu, tada se na osnovu unetih podataka o ugovoru o delu, mogu obračunati porezi i doprinosi i odštampati potrebna dokumentacija. Nalozi za plaćanje šalju se u aplikaciju VIR, kako bi se sproveli kroz e-banking.
Pored ovih, DUGA ima i druge interesantne izveštaje, a iz nje možete uvek pogledati izgled dokumenta u originalu.

Web portal za zaposlene

 

Zaposleni mogu preko portala upućivati zahteve za promenama ili evidencijom, mogu pregledati svoje podatke, obračunske liste. Veza sa dokument menadžmentom omogućuje da se portal za zaposlene koristi kao oglasna table preko koje se zaposlenima omogućuje uvid u određene dokumente. Prilagođavanjem aplikacije moguće je testiranje ili popuna upitnika i kasnije analiza rezultata iz desktop aplikacija