Delatnosti > Veleprodaja

Veleprodaja podrazumeva prodaju obično većih količina robe drugim pravnim licima   radi dalje prodaje. Moguće je da se veleprodaja radi i  iz više veleprodajnih objekata. Karakteristika delatnosti je rad sa većim brojem kompanija – kupaca i obično većim brojem kompanija – dobavljača. Praćenje komercijalnih uslova, kako sa jednim, tako i sa drugim je jedna od veoma važnih aktivnosti u veleprodaji.

 

Ugovorene količine i vrednosti se realizuju putem prijemnica i otpremnica-računa, a prate iz posebnih izveštaja (DUGA). Nabavka i prodaja se mogu raditi i bez ugovora. Veliki broj izveštaja treba da prikaže ostvarene razlike u ceni po raznim osnovama, za šta se mogu koristiti tabelarni izveštaji (KOM), ali i nešto složeniji izveštaji iz baze Data Warehouse.

 

Većina kompanija koje se bave ovom delatnošću, prodaju rade preko komercijalista. Izvršenje komercijalista je važna kategorija i obično nagrađivanje komercijalista zavisi od toga. Planiranje rada komercijalista je takođe uobičajeno za ovakve kompanije. Ukoliko je u pitanju rad komercijalista na terenu, veliko ubrzanje poslovnog procesa je korišćenje aplikacija na tabletima. Podaci koje komercijalisti unese na terenu, prenose se u centralnu bazu podataka i po njima se odmah mogu raditi otpremnice i računi.

 

Deo informacionog sistema delatnosti veleprodaja je i B2B aplikacija. Prava pristupa B2B aplikaciji određuje administrator, posebnim alatom. Svako ko je ovlašćen od neke kompanije da koristi B2B sajt, može da za tu kompaniju formira porudžbinu pod komercijalnim uslovima koji su definisani u sistemu (kroz aplikaciju KOM), ali može i da vidi neke izveštaje koje je administrator dozvolio da se mogu videti. Komercijalne najave su takođe deo B2B sajta. Podaci koji se unose iz B2B aplikacije prenose se u centralnu bazu podataka i dalje obrađuju na standardan način, kroz nalog magacinu, otpremnicu i račun.

 

Magacini i WMS (warehouse management system) su važna karika delatnosti veleprodaje. Automatizacija magacinskog poslovanja uvođenjem mobilnih uređaja može znatno ubrzati process prijema ili isporuke. Ovo je izuzetno važno ako se zalihe robe vodi po lotovima i-ili rokovima trajanja.

Obuhvaćeni poslovni procesi:

  • Mogućnost vođenja zaliha u više magacina
  • Različiti komercijalni uslovi za kupce
  • Akcije u veleprodaji
  • Poslovni tok: zahtev kupca, ponuda, predračun, nalog magacinu, otpremnica, račun, plaćanje uz eventualno preuzimanje podataka iz e-bankinga
  • Vođenje evidencije o rokovima trajanja i lotovima
  • Kalkulacije, nivelacije, prenosnice, korekcije
  • PDV evidencija
  • Devizne kalkulacije i carinski magacini
  • Mogućnost korišćenja android mobilnih uređaja kod prijema, otpreme i popisa
  • Automatsko slanje mailova

Izvod iz referenc liste: