Poslovni Procesi > Upravljanje Otkupom

Upravljanje Otkupom

Otkup poljoprivrednih proizvoda je delatnost koja se karakteriše intenzivnim poslovnim aktivnostima u periodima kada otkup traje – u periodima kampanja otkupa. Takođe, na otkupnim mestima ali i u samom procesu obrade otkupljenih proizvoda, često se nalaze vage sa kojih je moguće dobiti informacije koje se prosleđuju u informacioni sistem.

 

 • Ugovaranje sa otkupljivačima
 • Merenje punog kamiona na ulazu
 • Merenje praznog kamiona
 • Evidencija primljene količine i preračun po standardima
 • Prijem u magacin ili silos
 • Ugovori sa kupcima
 • Merenje praznog kamiona
 • Merenje punog kamiona na izlazu
 • Razduženje magacina
 • Praćenje dužničko-poverilačkih odnosa
 • Praćenje i obračun ušura

 

Sistem obezbeđuje evidenciju sledljivosti.

 

Uključeni moduli:

WinterVAGA

 

Aplikacija preuzima signale sa vage. U zavisnosti od toga da li je prvo merenje veće od drugog ili je obrnuto, formira se ulaz ili izlaz u magacinu (prijemnica ili otpremnica).

 

Wintervaga koristi se kod otkupa poljoprivrednih proizvoda, gde se kombinuje sa SRPS standardom i komercijalnim uslovima za obračun stvarno zaprimljenih količina. Takođe, varijanta Wintervage koristi se za otkup sekundarnih sirovina i na drugim mestima gde je potrebno spajanje vaga sa ERP sistemom.

 

Aplikacija je povezana sa aplikacijom ROK, za generisanje dokumenata u robno materijalnom knjigovodstvu. Može se koristiti na način da priprema dokumente za knjiženje ili da formira proknjižene dokumente i automatski ažurira lager. U drugoj varijanti formiraju se stavovi za bilansnu i vanbilansnu evidenciju u finansijskom knjigovodstvu.

 

Aplikacija WinterVAGA može formirati i vanbilansne zalihe kroz aplikaciju MAGIC. Moguća je i veza sa proizvodnjom, za slučaj kada otkupljeni poljoprovredni proizvodi idu odmah u neku formu proizvodnje (zamrzavanje za slučaj graška, boranije, kukuruza šećerca). Tom prilikom automatski se knjiži i pogonsko knjigovodstvo.

MAGIC – magacinsko poslovanje

 

U AB Soft poslovnom informacionom sistemu postoji nekoliko aplikacija koje se problematikom vođenja zaliha bave na različite načine. Najpre, tu je naša najveća aplikacija u ovom delu, aplikacija ROK koja prati sve promene u magacinima robe, materijala i gotovih proizvoda i knjigovodstveno ih obrađuje. Slična je i aplikacija MAT koja prati stanje potrošnog materijala i alata na zalihama i upotrebi, takođe uz prenos podataka u finansijsko knjigovodstvo i opciono u pogonsko knjigovodstvo. Aplikacija EVA prati zalihe i promene u evidenciji ambalaže. Za razliku od ovih aplikacija koje imaju i komponentu kontiranja (osim EVE), što ih povezuje sa knjigovodstvom, aplikacija MAGIC nije namenjena za knjigovodstvene potrebe, već je prvenstveno namenjena magacionerima, za vođenje evidencije zaliha bez upliva knjigovodstvenih promena.

 

Aplikacija MAGIC namenjena je vođenju poslovanja jednog ili više magacina. U magacinima se prati lager lista artikala i sve promene: prijemnice, prenosnice, otpremnice, trebovanja i dokumenti ostalih tipova. Svaki dokument se štampa u odgovarajućoj formi i pamti sa svim elementima, tako da se uvek može ponovo pogledati i odštampati. Lager liste se prate po magacinima ili detaljno, po mestima u magacinima sa praćenjem dodatnih osobina artikala kao što su rok trajanja ili lot broj. Dodavanje bar kod čitača ili mobilnih android uređaja i postavljanjem određenih funkcionalnosti na njima, znatno se ubrzava rad u magacinu i knjiženja u aplikaciji MAGIC.

 

Aplikacija koristi šifarnike programa MAT (materijalno knjigovodstvo) ili ROK (robno materijalno knjigovodstvo) i može da kod knjiženja pošalje naloge za knjiženje u ove programe. Na taj način može se poslovni sistem organizovati tako da magacioneri koriste aplikaciju MAGIC i prate kartice i lager liste u magacinima za koje su zaduženi bez uticaja na knjigovodstvene promene, ali i da se istovremeo svaka promena prosledi u knjigovodstvene programe, gde se knjigovodstveno obrađuje. Pored standardnih magacinskih izveštaja tipa lager liste, kartice, periodične promene i slično, aplikacija MAGIC ima specijalne izveštaje kojima se upoređuju stanja i promene koje su rađene u magacinskoj i knjigovodstvenim aplikacijama.

ROK – robno materijalno knjigovodstvo

 

Program ROK je predviđen da maksimalno automatizuje evidenciju robe u veleprodaji, maloprodaji, carinskim magacinima i konsignaciji, kao i evidenciju materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Sve promene koje tom prilikom nastaju, prosleđuju se u finansijski program, u nalog za knjiženje prema unapred zadatim šemama kontiranja.

 

Možete posedovati neograničen broj magacina i prodavnica. Svaki magacin može voditi robu po veleprodajnim, prosečnim, ili planskim cenama. Prilikom prijema robe izrađuje se kalkulacija, i po potrebi vrši nivelacija zaliha na poslednju VP cenu. Postoji mogućnost unosa devizne ulazne kalkulacije, prema fakturama dobavljača i dokumentima carine. Nakon promene cene mogu se odštampati etikete prema stanju u objektu ili po jedna za svaki artikal sa promenjenom cenom.

 

Otpremnica se vezuje za račun ili za maloprodajnu izdatnicu u Vašu prodavnicu. Komercijalni uslovi se mogu unapred definisati. U momentu fakturisanja možete korigovati prodajnu cenu što će automatski nivelisati samo izdatu količinu. Ako račun pišete prema ranijem predračunu, sve stavke će Vam unapred biti ponuđene. Pri tom, predračun je iz programa za komercijalu (KOM) ili fakturisanje (FAKT). Avansom plaćeni i ranije fakturisani iznosi se posebno evidentiraju i biće posebno označeni, iskontirani i zavedeni u PDV evidenciju.

 

Svaki dokument se detaljno pamti i može se uvek ponovo pregledati ili odštampati. Faktura, otpremnica ili prijemnica mogu se ponovo pogledati i odštampati bilo iz programa ROK, bilo iz programa FIPO ili nekog drugog programa koji u okviru izveštaja ima knjige KIF i KUF, odnosno finansijske kartice komintenta.

 

Pored navedenih temeljnica, u veleprodaji raspolažete i drugim kao što su knjižna pisma, prenosnice, povratnice, korekcije, trebovanja, itd. Korisnik sam podešava mnoge parametre u programu: počev od poreskog tarifnog sistema, šema kontiranja i konta na koja se knjiže stavovi, načina obračuna i iznosa akciza, pa do parametara kojima podešava rad programa prema svom načinu poslovanja.

 

Program sadrži sve neophodne finansijske i količinske izveštaje o promenama u magacinima i prodavnicama. Lager liste možete pretraživati na veliki broj načina. Takođe, možete ih štampati pri čemu možete odabrati jedan od ponudenih načina ili sami formirati izgled izveštaja. Za slučaj da imate veliki broj magacina ili prodavnica, dobro će Vam doći pregled raspoređenosti artikala po objektima. Iz programa se vodi i štampa Knjiga evidencija prometa robe (KEP) i izveštaji vezani za ekološku taksu ili izveštaji za otkup sekundardnih sirovina. Od ostalih izveštaja pomenućemo izveštaj o ulazima i izlazima sa lagerom na dan, rezervisane količine, dnevnici knjiženja po temeljnicama, artiklima i finansijskim stavovima, evidencija zaduženja po tarifama, knjige KIF, KUF, PDV evidencije, itd.

 

AB Soft izrađuje nove verzije programa kod izmena u zakonu na koje nije moguće prilagođenje podešavanjem parametara.

DUGA – ugovori

 

Iz programa DUGA prate se ugovori koje zaključujete sa svojim komintentima. Ugovori mogu biti:

 • ugovori prodaje (robe ili gotovih proizvoda),
 • nabavke,
 • za usluge drugih pravnih lica (npr. usluge održavanja),
 • ugovori o delu kao i
 • ostali ugovori.

 

Nakon što na ovom mestu unesete osnovne podatke o ugovoru i eventualno šta je i na koji period dogovoreno, iz ostalih delova sistema podatak postaje vidljiv, pa se pozivanjem na ugovore komintenata kod izrade ostale dokumentacije, automatski formira kartica ugovora, kako naturalnih pokazatelja, tako i finansijskih. Na primer, kod izrade otpremnice – fakture pozvaćete se na ugovor po kojem radite otpremu, a informacija o tome biće prosleđena i na finansijsku karticu komintenta. Ove informacije pratiće se između ostalog, i iz programa DUGA, da biste mogli da pratite šta je ugovoreno, a šta je izvršeno.

Na ovaj način, DUGA ima upliva u skoro sve delove informacionog sistema – iz nje se unose ugovori, i nakon toga prati realizacija koja nastaje u ostalim delovima informacionog sistema. Iz same DUGE prate se i ostale pravne promene po nekom ugovoru – aneksi i razni događaji tipa sudskih procesa i ostalog. Na ovaj način formira se još jedna komponenta kartice ugovora, a koja ne potiče od finansijskih ili naturalnih promena, već čisto pravnih.

Kada je reč o ugovorima o delu, tada se na osnovu unetih podataka o ugovoru o delu, mogu obračunati porezi i doprinosi i odštampati potrebna dokumentacija. Nalozi za plaćanje šalju se u aplikaciju VIR, kako bi se sproveli kroz e-banking.

Pored ovih, DUGA ima i druge interesantne izveštaje, a iz nje možete uvek pogledati izgled dokumenta u originalu.

FIPO – finansijsko knjigovodstvo

 

Program omogućuje vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva jednog ili više preduzeća, bez obzira na delatnost i veličinu preduzeća, i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama.

 

Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se štampa nalog u uobičajenoj formi. Pozivanje na ugovor kod knjiženja nekog stava, automatski povezuje taj stav sa ugovorom koji je zaveden u programu DUGA za praćenje ugovora, što kompletira dokumentaciju o promenama po tom ugovoru. Ranije proknjižene naloge uvek možete pogledati na ekranu, ponovo odštampati, promeniti ili izbrisati.

 

Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa organizacionim jedinicama, protivstavom ili tipom stava omogućuje Vam da dobijete veliki broj aktuelnih informacija. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža Vam mogućnost praćenja rezultata, prihoda i troškova, naplate i potraživanja po troškovnim ili profitnim centrima, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način.

 

Posebne pogodnosti program pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, izdvojiti potraživanja preko “n” dana, očekivani priliv u periodu, rang lista potraživanja (i dugovanja) i slično. Ukoliko koristite naše aplikacije za robno materijalno knjigovodstvo i fakturisanje (ROK i FAKT) tada na analitičkoj kartici komintenta možete pogledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu i odštampati ih onako kako su bili odštampani kod izrade.

 

Izrada i štampanje zaključnih listova, dnevnika, raznih izveštaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode za celo preduzeće ili po profitnim ili troškovnim centrima, bilansa stanja i uspeha, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se iz programa FINALIS (finansijska analiza) za formiranje dodatnih izveštaja.

 

Praćenje PDV evidencije je na kontima glavne knjige i putem knjiga ulaznih i izlaznih računa.

 

Program Vam dopušta da u Novoj godini, tokom januara i februara, knjižite podatke i iz nove, i iz stare godine. Po predaji završnog računa, automatski će se iz stare godine formirati i proknjižiti nalog za prenos početnog stanja sa datumom 01.01.

 

Devizna verzija programa uključuje i devizno knjigovodstvo, sa vođenjem kursnih lista, deviznih kartica, kursiranjem, obračunom kursnih razlika, itd.

UŠUR

 

Obračun ušura na osnovu pariteta i procenata ušura. Štampanje propratne dokumentacije. Knjiženje u robno materijalno knjigovodstvo.