Poslovni Procesi > Servisne Delatnosti

Servisne Delatnosti

Usluge servisiranja mogu biti raznih vrsta i u zavisnosti od vrste usluge različiti su podaci koji se evidentiraju. U AB Soft standardnoj ponudi su dve vrste rešenja za servisne delatosti:

  • Servis vozila
  • Servis uređaja

 

Obe varijante imaju mogućnost servisiranja sopstveni vozila odnosno uređaja (mašina) i uslužni servis. Deo poslovnog procesa je i klokovanje, gde se evidentira izvršilac i trajanje svake servisne operacije. Poređenjem ove evidencije sa normativima dobijaju se izveštaji o izvršenju.

 

Za slučaj uslužnog servisa, podaci se prenose u robno materijalno radi trebovanja delova, u POS radi izdavanja fiskalnog računa ili u FAKT radi fakturisanja.

 

 

Uključeni moduli:

AS I SAS – servis

 

Programi AS I SAS predviđeni su za praćenje poslovanja dela preduzeća koji se bavi servisiranjem raznih vrsta uređaja (SAS), uključujući i servisiranje vozila (AS). Aplikacija je napravljena za praćenje toka servisiranja. Sadrži sve faze servisiranja:

 

  • prijem na servis
  • lansiranje radnog naloga
  • praćenje samog izvršavanja servisa
  • evidencija izvršenih usluga i potrošenog materijala
  • slanje predračuna
  • otpremu sa servisa
  • fakturisanje

 

Aplikacija je povezana sa drugim delovima našeg softverskog poslovnog sistema, što znači da se mogu videti kartice komintenata iz FIPA, mogu da se šalju nalozi za trebovanje delova ili materijala u ROK, kao i u FAKT za fakturisanje delova i usluga ili POS za plaćanje uz izdavanje fiskalnog računa. Evidencija serijskih brojeva uređaja koji dolaze na servisiranje omogućuje praćenje kartice servisa i povezivanje ovog dela informacionog sistema sa delom prodaje uređaja (u okviru kojeg se takođe evidentiraju serijski brojevi), radi sticanja kompletne slike o poslovanju službe prodaje i servisa.

 

Aplikacija AS ima mogućnost zakazivanja pregleda i mogućnost praćenja rada radnika u servisu putem klokovanja.

POS – kasa u maloprodaji

 

Program POS je namenjen automatizaciji prodajnih mesta u maloprodajnim objektima, uz mogućnost automatskog knjiženja promena u programe FIPO i ROK. Sve podatke razmenjuje sa celim AB Soft sistemom u on line ili off line modu. Sadrži sve potrebne funkcije za rad na kasi. Program POS ima mogućnost rada sa fiskalnim štampačem.

 

Program podržava rad u više prodavnica, na više prodajnih mesta, u više smena. U toku izdavanja robe, podaci o artiklu se unose pomoću bar-kod čitača ili sa tastature, pri čemu je svaki artikal moguće identifikovati na više načina – preko bar-kod oznake, preko ID broja ili preko naziva. Razne pogodnosti u maloprodaji kao što su potrošačke kartice, VIP kartice i akcije u maloprodaji po raznim osnovama i na razne načine, mogu se podesiti iz aplikacije KOM. Svi čekovi evidentirani u svim instancama aplikacije POS, prenose se u aplikaciju BLAD u blagajnu čekova, odakle se prati njihovo dospeće i realizacija.

 

U svakom trenutku u back office-u mogu se dobiti izveštaji o trenutno aktivnoj smeni (ukupno inkasirano, inkasirano gotovinski, inkasirano u čekovima), kao i izveštaji po prodajnim mestima (kasama). Zatvaranjem smene program daje finansijski bilans kase i prenosi podatke na knjiženje u robno materijalno knjigovodstvo. Program POS je povezan sa programom za robno knjigovodstvo ROK, iz kog dobija podatke o artiklima (šifra, bar-kod, naziv, cena). Sa svoje strane, POS priprema podatke za knjiženje na robne kartice. Podaci preneti u program ROK se dalje prenose u KEP knjigu, kao i u program za finansijsko knjigovodstvo FIPO.

 

Za slučaj dislociranih prodavnica, informacioni sistem se postavlja tako da se u takvim objektima knjiže promene u POS aplikaciji i na kraju dana prenose podaci u centralu radi knjiženja na kartice robno materijalnog i finansijskog knjigovodstva.

ROK – robno materijalno knjigovodstvo

 

Program ROK je predviđen da maksimalno automatizuje evidenciju robe u veleprodaji, maloprodaji, carinskim magacinima i konsignaciji, kao i evidenciju materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Sve promene koje tom prilikom nastaju, prosleđuju se u finansijski program, u nalog za knjiženje prema unapred zadatim šemama kontiranja.

 

Možete posedovati neograničen broj magacina i prodavnica. Svaki magacin može voditi robu po veleprodajnim, prosečnim, ili planskim cenama. Prilikom prijema robe izrađuje se kalkulacija, i po potrebi vrši nivelacija zaliha na poslednju VP cenu. Postoji mogućnost unosa devizne ulazne kalkulacije, prema fakturama dobavljača i dokumentima carine. Nakon promene cene mogu se odštampati etikete prema stanju u objektu ili po jedna za svaki artikal sa promenjenom cenom.

 

Otpremnica se vezuje za račun ili za maloprodajnu izdatnicu u Vašu prodavnicu. Komercijalni uslovi se mogu unapred definisati. U momentu fakturisanja možete korigovati prodajnu cenu što će automatski nivelisati samo izdatu količinu. Ako račun pišete prema ranijem predračunu, sve stavke će Vam unapred biti ponuđene. Pri tom, predračun je iz programa za komercijalu (KOM) ili fakturisanje (FAKT). Avansom plaćeni i ranije fakturisani iznosi se posebno evidentiraju i biće posebno označeni, iskontirani i zavedeni u PDV evidenciju.

 

Svaki dokument se detaljno pamti i može se uvek ponovo pregledati ili odštampati. Faktura, otpremnica ili prijemnica mogu se ponovo pogledati i odštampati bilo iz programa ROK, bilo iz programa FIPO ili nekog drugog programa koji u okviru izveštaja ima knjige KIF i KUF, odnosno finansijske kartice komintenta.

 

Pored navedenih temeljnica, u veleprodaji raspolažete i drugim kao što su knjižna pisma, prenosnice, povratnice, korekcije, trebovanja, itd. Korisnik sam podešava mnoge parametre u programu: počev od poreskog tarifnog sistema, šema kontiranja i konta na koja se knjiže stavovi, načina obračuna i iznosa akciza, pa do parametara kojima podešava rad programa prema svom načinu poslovanja.

 

Program sadrži sve neophodne finansijske i količinske izveštaje o promenama u magacinima i prodavnicama. Lager liste možete pretraživati na veliki broj načina. Takođe, možete ih štampati pri čemu možete odabrati jedan od ponuđenih načina ili sami formirati izgled izveštaja. Za slučaj da imate veliki broj magacina ili prodavnica, dobro će Vam doći pregled raspoređenosti artikala po objektima. Iz programa se vodi i štampa Knjiga evidencija prometa robe (KEP) i izveštaji vezani za ekološku taksu ili izveštaji za otkup sekundardnih sirovina. Od ostalih izveštaja pomenućemo izveštaj o ulazima i izlazima sa lagerom na dan, rezervisane količine, dnevnici knjiženja po temeljnicama, artiklima i finansijskim stavovima, evidencija zaduženja po tarifama, knjige KIF, KUF, PDV evidencije, itd.

 

AB Soft izrađuje nove verzije programa kod izmena u zakonu na koje nije moguće prilagođenje podešavanjem parametara.

FAKT – fakturisanje

 

Iz programa FAKT možete raditi fakture na osnovu jedne ili više otpremnica koje su urađene iz programa ROK. Na ove stavove možete dodati i stavove koji se odnose na izvršene usluge i na taj način kompletirati fakturu. Fakture možete formirati i samo za usluge.

 

Program FAKT omogućuje i izradu deviznih faktura, kao i finansijskih doknjiženja – knjižnih pisama. Iz njega možete uraditi i dinarske i devizne predračune i fakture za avansne uplate predračuna.

 

Kod izrade konačnih faktura i faktura za avansne uplate, dokument automatski dobija svoj ulaz u knjigu izlaznih faktura i istovremeno se formira nalog za knjiženje u programu FIPO, finansijsko knjigovodstvo. Knjiženjem ovog naloga formiraće se zaduženje na kartici kupca, koje će se kasnije pratiti iz programa za finansijsku operativu i na svim drugim mestima gde je ova informacija potrebna. Za slučaj fakturisanja po otpremnicama, formiraće se i proknjižiti stavovi koji se odnose na razliku u ceni.

 

Kod potrebe korekcije proknjiženih faktura, postoji mogućnost izrade knjižnog pisma.

 

Program ima opciju izrade predračuna uz praćenje naplate predračuna i automatskog generisanja naloga za izradu otpremnice u program ROK. Plaćeni artikli po nekom predračunu mogu rezervisati količine i ta rezervacija postaje automatski vidljiva u svim delovima sistema za koje je ta informacija od važnosti. Po potrebi, može se uraditi faktura za avansnu uplatu. Iznos ove fakture biće odbijen kod izrade konačne fakture, na odštampanom dokumentu. Takođe, biće posebno zaveden u PDV evidenciji.

 

Preduzeća kod kojih je prevashodna delatnost orijentisana na pružanje usluga, mogu iz ove aplikacije evidentirati izvršene usluge po ugovoru (program DUGA) i nakon toga dati nalog za fakturisanje, koji će automatski formirati stavove. Za preduzeća koja usluge isporučuju u više faza, moguće je praćenje realizacije ukupnog ugovorenog iznosa i fakturisanja po privremenim situacijama. Za dokumenta knjižena iz informacionog sistema AB Softa, mogu da se vezuju dokumenti kreirani u drugim softverskim alatima.

 

Sva urađena dokumentacija se pamti i dokument uvek možete pogledati ponovo na ekranu ili odštampati na štampaču na način kako ste to uradili kod originalnog dokumenta. Pored knjige izlaznih faktura koja se formira automatski, program ima i drugih izveštaja vezanih za fakturisanje i predračune.