Poslovni Procesi > Praćenje i obračun proizvodnje

Praćenje i Obračun Proizvodnje

Svaka vrsta proizvodnje zahteva drugačiju postavku i obračun, zato ovaj deo poslovnog procesa zahteva posebnu pažnju u implementaciji. Tipični koraci u proizvodnom poslovnom procesu su:

 • Ponuda (ako je proizvodnja za poznatog kupca)
 • Lansiranje radnog naloga
 • Nalog za trebovanje na osnovu sastavnica-receptura
 • Trebovanje iz magacina materijala i poluproizvoda
 • Završetak proizvodnje
 • Testiranje uzorka
 • Prijemnica u magacin gotovih proizvoda i prijem škarta u magacin škarta
 • Otpremnica i faktura kupcu

 

U zavisnosti od proizvodnje, dodaje se evidencija lotova i rokova trajanja upotrebljenih sastojaka – materijala. Moguće se i za gotove proizvode automatski generisati nalepnice sa lotom i rokom trajanja.

 

Posebna varijanta je proizvodnja prehrambenih namirnica za maloprodaju. U ovom slučaju se na osnovu prodaje iz maloprodaje generišu 4 dokumenta: trebovanje na osnovu sastavnice, ulaz u magacin gotovih proizvoda, prenosnica – kalkulacija u maloprodajni objekat i razduženje maloprodajnog objekta. Svi ovi dokumenti izrađuju se automatski.

 

Cilj obračuna proizvodnje i pogonskog knjigovodstva je obuhvatanje svih troškova koji nastaju u proizvodnim i neproizvodnim aktivnostima kompanije i obračun cena koštanja učinaka zaposlenih i gotovih proizvoda. I ova aktivnost zavisi od tipa proizvodnje. Tipični koraci su:

 • Obuhvat svih troškova na klasi 5
 • Lociranje troškova i vezivanje za proizvodna i neproizvodna mesta troškova
 • Obračun usluga između mesta troškova
 • Prenos troškova na nosioce troškova
 • Obračun cene koštanja i zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

 

Uključeni moduli:

POP – praćenje proizvodnje

 

Program POP namenjen je praćenju proizvodnje. Može se koristiti za različite tipove i obime proizvodnje. Potpunim korišćenjem programskog sistema FIPO – ROK – POP, prati se proizvodnja od tehnološkog lansiranja, preko promena u magacinima materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, do finansijskih knjiženja.

 

Program koristi šifarnike magacina, materijala, gotovih proizvoda i usluga iz programa ROK, FAKT i KOM. Iz programa se definišu:

 • radni nalozi,
 • sastavnice (recepture),
 • radna mesta,
 • radne operacije,
 • mesta troškova i
 • ostali potrebni parametri.

 

Po lansiranju radnog naloga, automatski se štampa sva potrebna dokumentacija, a podaci o trebovanju po magacinima materijala i poluproizvoda se prenose u program ROK. Sve promene u magacinima koje su rezultat lansiranja radnih naloga za proizvodnju, automatski se prenose iz programa ROK u program POP. Unosom povratnih informacija iz proizvodnje, dobijaju se izveštaji o realnom toku proizvodnje, direktnim i indirektnim troškovima, itd. Radni nalozi lansiraju se prema planu proizvodnje ili aktiviranjem ponude iz aplikacije KOM – proizvodnja za poznatog kupca. Za gotove proizvode moguća je evidencija lota i datuma proizvodnje, po potrebi i sata proizvodnje. Radni nalog takođe vezuje i lotove i karakteristične datume na trebovanom materijalu ili poluproizvodu. Ovi podaci mogu se koristiti kod štampanja otpremnice, što se može dodatno podesiti prilagođavanjem štampe.

 

U varijanti kada se povezuje sa aplikacijom POS, moguće je ostvariti automatsko lansiranje proizvodnje prema unapred definisanim sastavnicama gotovih jela i pića, a na osnovu prodaje iz aplikacije POS – kasa u maloprodaji.

 

Aplikacija ima veliki broj izveštaja iz proizvodnje.

POGS – pogonsko knjigovodstvo

 

Program POGS omogućuje da na osnovu definisanih ključeva u okviru ovog programa i odgovarajućih konta mesta i nosilaca troškova, u toku knjiženja naloga u programu FIPO kroz finansijsko knjigovodstvo, ROK, robno materijalno knjigovodstvo i MAT, materijalno knjigovodstvo, automatski sprovodite i odgovarajuća knjiženja u pogonskom knjigovodstvu.

 

Na jednostavan način, sve što se od troškova knjiži na klasi 5, odmah bude raspoređeno na mesta troškova ili na nosioce troškova na klasi 9, prema vrsti troškova. U okviru programa FIPO odvojeno se vode dnevnici knjiženja finansijskog i pogonskog knjigovodstva. U bilo kom trenutku, moguće je uraditi obračun cene koštanja nosilaca troškova i nezavršene proizvodnje, uz jasan pregled strukture te cene. Veoma je bitno da se svi izveštaji i sva dodatna knjiženja iz programa dobijaju automatski, ili uz vrlo malo Vašeg dodatnog angažovanja.

 

Pogonski obračun se može raditi za i po više faza. Aplikacija POGS pokazala se dobro i u implementacijama u kojima je je bilo i preko 10 faza u obračunu.

 

Minimum softverskog okruženja koji program zahteva je postojanje programa FIPO za finansijsko knjigovodstvo, a maksimalne mogućnosti se ostvaruju ako na računaru imate instalirane, pored programa FIPO, i programe ROK za robno – materijalno knjigovodstvo, MAT za evidenciju alata i sitnog inventara, OSA – osnovna sredstva i program POP, za praćenje proizvodnje.

MAGIC – magacinsko poslovanje

 

U AB Soft poslovnom informacionom sistemu postoji nekoliko aplikacija koje se problematikom vođenja zaliha bave na različite načine. Najpre, tu je naša najveća aplikacija u ovom delu, aplikacija ROK koja prati sve promene u magacinima robe, materijala i gotovih proizvoda i knjigovodstveno ih obrađuje. Slična je i aplikacija MAT koja prati stanje potrošnog materijala i alata na zalihama i upotrebi, takođe uz prenos podataka u finansijsko knjigovodstvo i opciono u pogonsko knjigovodstvo. Aplikacija EVA prati zalihe i promene u evidenciji ambalaže. Za razliku od ovih aplikacija koje imaju i komponentu kontiranja (osim EVE), što ih povezuje sa knjigovodstvom, aplikacija MAGIC nije namenjena za knjigovodstvene potrebe, već je prvenstveno namenjena magacionerima, za vođenje evidencije zaliha bez upliva knjigovodstvenih promena.

 

Aplikacija MAGIC namenjena je vođenju poslovanja jednog ili više magacina. U magacinima se prati lager lista artikala i sve promene: prijemnice, prenosnice, otpremnice, trebovanja i dokumenti ostalih tipova. Svaki dokument se štampa u odgovarajućoj formi i pamti sa svim elementima, tako da se uvek može ponovo pogledati i odštampati. Lager liste se prate po magacinima ili detaljno, po mestima u magacinima sa praćenjem dodatnih osobina artikala kao što su rok trajanja ili lot broj. Dodavanje bar kod čitača ili mobilnih android uređaja i postavljanjem određenih funkcionalnosti na njima, znatno se ubrzava rad u magacinu i knjiženja u aplikaciji MAGIC.

 

Aplikacija koristi šifarnike programa MAT (materijalno knjigovodstvo) ili ROK (robno materijalno knjigovodstvo) i može da kod knjiženja pošalje naloge za knjiženje u ove programe. Na taj način može se poslovni sistem organizovati tako da magacioneri koriste aplikaciju MAGIC i prate kartice i lager liste u magacinima za koje su zaduženi bez uticaja na knjigovodstvene promene, ali i da se istovremeo svaka promena prosledi u knjigovodstvene programe, gde se knjigovodstveno obrađuje. Pored standardnih magacinskih izveštaja tipa lager liste, kartice, periodične promene i slično, aplikacija MAGIC ima specijalne izveštaje kojima se upoređuju stanja i promene koje su rađene u magacinskoj i knjigovodstvenim aplikacijama.

ROK – robno materijalno knjigovodstvo

 

Program ROK je predviđen da maksimalno automatizuje evidenciju robe u veleprodaji, maloprodaji, carinskim magacinima i konsignaciji, kao i evidenciju materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Sve promene koje tom prilikom nastaju, prosleđuju se u finansijski program, u nalog za knjiženje prema unapred zadatim šemama kontiranja.

 

Možete posedovati neograničen broj magacina i prodavnica. Svaki magacin može voditi robu po veleprodajnim, prosečnim, ili planskim cenama. Prilikom prijema robe izrađuje se kalkulacija, i po potrebi vrši nivelacija zaliha na poslednju VP cenu. Postoji mogućnost unosa devizne ulazne kalkulacije, prema fakturama dobavljača i dokumentima carine. Nakon promene cene mogu se odštampati etikete prema stanju u objektu ili po jedna za svaki artikal sa promenjenom cenom.

 

Otpremnica se vezuje za račun ili za maloprodajnu izdatnicu u Vašu prodavnicu. Komercijalni uslovi se mogu unapred definisati. U momentu fakturisanja možete korigovati prodajnu cenu što će automatski nivelisati samo izdatu količinu. Ako račun pišete prema ranijem predračunu, sve stavke će Vam unapred biti ponuđene. Pri tom, predračun je iz programa za komercijalu (KOM) ili fakturisanje (FAKT). Avansom plaćeni i ranije fakturisani iznosi se posebno evidentiraju i biće posebno označeni, iskontirani i zavedeni u PDV evidenciju.

 

Svaki dokument se detaljno pamti i može se uvek ponovo pregledati ili odštampati. Faktura, otpremnica ili prijemnica mogu se ponovo pogledati i odštampati bilo iz programa ROK, bilo iz programa FIPO ili nekog drugog programa koji u okviru izveštaja ima knjige KIF i KUF, odnosno finansijske kartice komintenta.

 

Pored navedenih temeljnica, u veleprodaji raspolažete i drugim kao što su knjižna pisma, prenosnice, povratnice, korekcije, trebovanja, itd. Korisnik sam podešava mnoge parametre u programu: počev od poreskog tarifnog sistema, šema kontiranja i konta na koja se knjiže stavovi, načina obračuna i iznosa akciza, pa do parametara kojima podešava rad programa prema svom načinu poslovanja.

 

Program sadrži sve neophodne finansijske i količinske izveštaje o promenama u magacinima i prodavnicama. Lager liste možete pretraživati na veliki broj načina. Takođe, možete ih štampati pri čemu možete odabrati jedan od ponudenih načina ili sami formirati izgled izveštaja. Za slučaj da imate veliki broj magacina ili prodavnica, dobro će Vam doći pregled raspoređenosti artikala po objektima. Iz programa se vodi i štampa Knjiga evidencija prometa robe (KEP) i izveštaji vezani za ekološku taksu ili izveštaji za otkup sekundardnih sirovina. Od ostalih izveštaja pomenućemo izveštaj o ulazima i izlazima sa lagerom na dan, rezervisane količine, dnevnici knjiženja po temeljnicama, artiklima i finansijskim stavovima, evidencija zaduženja po tarifama, knjige KIF, KUF, PDV evidencije, itd.

 

AB Soft izrađuje nove verzije programa kod izmena u zakonu na koje nije moguće prilagođenje podešavanjem parametara.

FAKT – fakturisanje

 

Iz programa FAKT možete raditi fakture na osnovu više otpremnica koje su urađene iz programa ROK. Na ove stavove možete dodati i stavove koji se odnose na izvršene usluge i na taj način kompletirati fakturu. Fakture možete formirati i samo za usluge.

 

Program FAKT omogućuje i izradu deviznih faktura, kao i finansijskih doknjiženja – knjižnih pisama. Iz njega možete uraditi i dinarske i devizne predračune i fakture za avansne uplate predračuna.

 

Kod izrade konačnih faktura i faktura za avansne uplate, dokument automatski dobija svoj ulaz u knjigu izlaznih faktura i istovremeno se formira nalog za knjiženje u programu FIPO, finansijsko knjigovodstvo. Knjiženjem ovog naloga formiraće se zaduženje na kartici kupca, koje će se kasnije pratiti iz programa za finansijsku operativu i na svim drugim mestima gde je ova informacija potrebna. Za slučaj fakturisanja po otpremnicama, formiraće se i proknjižiti stavovi koji se odnose na razliku u ceni.

 

Kod potrebe korekcije proknjiženih faktura, postoji mogućnost izrade knjižnog pisma.

 

Program ima opciju izrade predračuna uz praćenje naplate predračuna i automatskog generisanja naloga za izradu otpremnice u program ROK. Plaćeni artikli po nekom predračunu mogu rezervisati količine i ta rezervacija postaje automatski vidljiva u svim delovima sistema za koje je ta informacija od važnosti. Po potrebi, može se uraditi faktura za avansnu uplatu. Iznos ove fakture biće odbijen kod izrade konačne fakture, na odštampanom dokumentu. Takođe, biće posebno zaveden u PDV evidenciji.

 

Preduzeća kod kojih je prevashodna delatnost orijentisana na pružanje usluga, mogu iz ove aplikacije evidentirati izvršene usluge po ugovoru (program DUGA) i nakon toga dati nalog za fakturisanje, koji će automatski formirati stavove. Za preduzeća koja usluge isporučuju u više faza, moguće je praćenje realizacije ukupnog ugovorenog iznosa i fakturisanja po privremenim situacijama. Za dokumenta knjižena iz informacionog sistema AB Softa, mogu da se vezuju dokumenti kreirani u drugim softverskim alatima.

 

Sva urađena dokumentacija se pamti i dokument uvek možete pogledati ponovo na ekranu ili odštampati na štampaču na način kako ste to uradili kod originalnog dokumenta. Pored knjige izlaznih faktura koja se formira automatski, program ima i drugih izveštaja vezanih za fakturisanje i predračune.

FIPO – finansijsko knjigovodstvo

 

Program omogućuje vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva jednog ili više preduzeća, bez obzira na delatnost, veličinu preduzeća i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama.

 

Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se štampa nalog u uobičajenoj formi. Pozivanje na ugovor kod knjiženja nekog stava, automatski povezuje taj stav sa ugovorom koji je zaveden u programu DUGA za praćenje ugovora, što kompletira dokumentaciju o promenama po tom ugovoru. Ranije proknjižene naloge uvek možete pogledati na ekranu, ponovo odštampati, promeniti ili izbrisati.

 

Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa organizacionim jedinicama, protivstavom ili tipom stava omogućuje Vam da dobijete veliki broj aktuelnih informacija. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža Vam mogućnost praćenja rezultata, prihoda i troškova, naplate i potraživanja po troškovnim ili profitnim centrima, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način.

 

Posebne pogodnosti program pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, izdvojiti potraživanja preko “n” dana, očekivani priliv u periodu, rang lista potraživanja (i dugovanja) i slično. Ukoliko koristite naše aplikacije za robno materijalno knjigovodstvo i fakturisanje (ROK i FAKT) tada na analitičkoj kartici komintenta možete pogledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu i odštampati ih onako kako su bili odštampani kod izrade.

 

Izrada i štampanje zaključnih listova, dnevnika, raznih izveštaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode za celo preduzeće ili po profitnim ili troškovnim centrima, bilansa stanja i uspeha, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se iz programa FINALIS (finansijska analiza) za formiranje dodatnih izveštaja.

 

Praćenje PDV evidencije je na kontima glavne knjige i putem knjiga ulaznih i izlaznih računa.

 

Program Vam dopušta da u Novoj godini, tokom januara i februara, knjižite podatke i iz nove, i iz stare godine. Po predaji završnog računa, automatski će se iz stare godine formirati i proknjižiti nalog za prenos početnog stanja sa datumom 01.01.

 

Devizna verzija programa uključuje i devizno knjigovodstvo, sa vođenjem kursnih lista, deviznih kartica, kursiranjem, obračunom kursnih razlika, itd.

OSA – osnovna sredstva

 

Program OSA namenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava na proizvoljnim kontima. Zaduženja osnovnih sredstava se mogu voditi po organizacionim jedinicama i po računopolagačima.

 

Izrada popisa, pretraživanja i finansijski i količinski izveštaji su mogući po kontima, po grupama otpisa, po radnim jedinicama, po računopolagačima, kao i po kombinacijama ovih podataka. Na isti način se mogu pregledati i kartice osnovnih sredstava. Program omogućuje rashod osnovnih sredstava i promenu vrednosti. Ako svojim aktima imate propisanu procenu vrednosti za neka osnovna sredstva, ovo takođe možete uraditi iz aplikacije OSA i to na nekoliko načina. Iz programa se vodi i evidencija poreske amortizacije, kao grupni i pojedinačni otpis.

 

U toku godine možete raditi predračun otpisa, a na kraju svake godine prilikom popisa, program će za svako osnovno sredstvo izračunati otpis u bilansnoj i poreskoj evidenciji. Pri tome je moguće odštampati popisnu listu, po kojoj se vrši popis, obračunati i odštampati konačnu popisnu listu koja sadrži rezultate sračunate amortizacije, kao i OA obrazac. Knjiženjem popisa, podaci se knjiže u bilansnoj i poreskoj evidenciji programa OSA, i u glavnu knjigu programa FIPO.

 

S obzirom da je aplikacija deo šireg programskog sistema, iz aplikacije MAT možete evidentirati trebovanje potrošnog materijala ili alata po osnovnim sredstvima, iz aplikacije POP, korišćenje osnovnog sredstva u procesu proizvodnje, a ako je u pitanju vozilo, iz aplikacije BLAD evidentira se korišćenje vozila na službenom putu, odnosno iz aplikacije ROK korišćenje vozila za transport robe kod izrade otpremnice. Kroz aplikaciju AS može se pratiti servis vozila. Jedinstvena kartica osnovnog sredstva prikazaće promene koje su se za neko osnovno sredstvo evidentirane u bilo kom delu informacionog sistema.

OZ – obračun zarada

 

Program OZ je namenjen obračunu ličnih dohodaka za neograničen broj radnika, koji rade u proizvodnji, u režiji, ili kombinovano. Program je prilagođen najnovijim propisima o zaradama i stalno se usklađuje sa njihovim izmenama.

 

Zahvaljujući velikom broju podesivih parametara, svaki korisnik može lako da prilagodi program prema svom načinu obračuna zarada, kao i mogućim izmenama u propisima. Podaci o satima se unose sa izveštaja, a moguć je i unos podataka sa radnih lista iz proizvodnje, pri čemu program sam izračunava zaradu u bodovima na osnovu ostvarenja i norme. Omogućene su isplate iz više akontacija. Obračun se može kretati od bruto ili od neto cene rada. Skalu poreza korisnik sam podešava. Program sam obračunava kredite i obustave za radnike koji ih imaju. Automatski se obračunavaju i svi doprinosi, bolovanja, razne naknade.

 

Za jednom unete podatke, moguće je više puta ponoviti obračun, čime je moguće naći vrednosti boda, kojom se postiže ciljni bruto iznos za isplatu ličnih dohodaka. Iz programa se štampaju svi virmani, obrasci, isplatni i potpisni listovi, nalozi bankama za isplatu, izveštaji poput M4 obrasca, godišnjeg kartona radnika, izveštaji za plan i analizu, brojne rekapitulacije itd. Iz aplikacije se formira poreska prijava PPP-PO.