Poslovni Procesi > Upravljanje Maloprodajom

Upravljanje Maloprodajom

Prodaja u maloprodaji je usko povezana sa obavezom štampanja računa na fiskalnom štampaču. Preduslov za štampače je da mogu da odštampaju QR kod u formatu koji se može skenirati.

 

Poslovni proces prodaje u maloprodaji ima 2 dela, jedan je priprema i održavanje podataka i komercijalnih uslova (back office), a drugi je sama prodaja.

 

Komercijalni uslovi određuju specijalne cene ili rabate za neke artikle, neke prodavnice ili neke ispunjene uslove – kao što je na primer rođendan kupca. Kupcima se mogu izdati potrošačke kartice ili VIP kartice i za to vezati određeni komercijalni uslovi. Akcije važe određeni period I odnose se na određene artikle. Održavanje ovih komercijalnih uslova za prodaju u maloprodaji je stalni zadatak, ali za to postoje uslovi iz modula AB Softa.

 

Poslovni proces prodaje robe u maloprodaji ima sledeće korake:

 

 • Otvaranje smene
 • Izrada predračuna za prodavnicu (opciono)
 • Preuzimanje podataka iz predračuna u POSIRu (opciono)
 • Izrada avansnog računa ( opciono)
 • Izdavanje konačnog računa na osnovu avansnog u POSIRu (opciono)
 • Izrada maloprodajnog računa uz štampanje fiskalnog računa u toku celog dana
 • Zatvaranje smene
 • Preuzimanje podataka iz prodavnica u robno materijalno knjigovodstvo
 • Knjiženje uz formiranje KEP knjige
 • Izrada računa za pravna lica (opciono)
 • Formiranje PDV evidencije
 • Knjiženje podataka kroz blagajnu čekova I dinarsku blagajnu
 • Knjiženje podataka u finansijama
 • Izveštavanje

 

Uključeni moduli:

POSIR – kasa u maloprodaji

 

Program POSIR je deo AB Soft ERP Sistema namenjen automatizaciji prodajnih mesta u maloprodajnim objektima, uz mogućnost automatskog knjiženja promena u program ROK, u deo za maloprodaju. Sve podatke razmenjuje sa celim AB Soft sistemom.

 

Program predstavlja napredni ESIR. Sadrži sve potrebne funkcije za rad na kasi. U skladu sa najnovijim propisima u Srbiji, program POSIR radi u komunikaciji sa poreskom upravom korišćenjem LPFR I VPFR komponenti koje su sertifikovane od strane sertifikacionog tela poreske uprave. Program omogućuje rad isključivo sa poreskim tarifama koje su definisane od strane poreske uprave i izdaje račune koji su u skladu sa propisanim standardima. Kao napredni ESIR, program omogućava izdavanje sledećih vrsta fiskalnih i nefiskalnih dokumenata:

 

Fiskalni dokumenti:

 • Promet prodaja B2B – izdavanje računa pravnom licu
 • Promet refundacija B2B – izdavanje računa za povraćaj pravnom licu
 • Avans prodaja B2B – izdavanje avansnog računa pravnom licu
 • Avans refundacija B2B – izdavanje avansnog računa za povraćaj pravnom licu
 • Promet prodaja B2C – izdavanje računa fizičkom licu
 • Promet refundacija B2C – izdavanje računa za povraćaj fizičkom licu
 • Avans prodaja B2C – izdavanje avansnog računa fizičkom licu
 • Avans refundacija B2C – izdavanje avansnog računa za povraćaj fizičkom licu

 

Nefiskalni dokumenti:

 • Kopija prodaje B2B – izdavanje kopije računa prodaje fizičkom licu
 • Kopija refundacije B2B – izdavanje kopije računa refundacije prodaje fizičkom licu
 • Predračun prodaje B2B – izdavanje predračuna prodaje fizičkom licu
 • Predračun refundacije B2B – izdavanje predračuna refundacije fizičkom licu
 • Obuka prodaje B2B – izdavanje računa obuke prodaje fizičkom licu
 • Obuka refundacije B2B – izdavanje računa obuke refundacije prodaje fizičkom licu
 • Kopija prodaje B2C – izdavanje kopije računa prodaje pravnom licu
 • Kopija refundacije B2C – izdavanje kopije računa refundacije prodaje fizičkom licu
 • Predračun prodaje B2C – izdavanje predračuna prodaje fizičkom licu
 • Predračun refundacije B2C – izdavanje predračuna refundacije fizičkom licu
 • Obuka prodaje B2C – izdavanje računa obuke prodaje fizičkom licu
 • Obuka refundacije B2C – izdavanje računa obuke refundacije prodaje fizičkom licu

 

Štampanje i fiskalnih i nefiskalnih dokumenata je omogućeno u dva formata:

 • A4 format
 • Traka širine 80mm

Preduslov za štampače je da mogu da odštampaju QR kod u formatu koji se može skenirati.

 

Program podržava rad u više prodavnica, na više prodajnih mesta, u više smena. U toku izdavanja robe, podaci o artiklu se unose pomoću bar-kod čitača ili sa tastature, pri čemu je svaki artikal moguće identifikovati na više načina – preko bar-kod oznake, preko ID broja ili preko naziva. U svakom trenutku u back office-u mogu se dobiti izveštaji o trenutno aktivnoj smeni (ukupno inkasirano, inkasirano gotovinski, inkasirano u čekovima), kao i izveštaji po prodajnim mestima (kasama). Zatvaranjem smene program daje finansijski bilans kase.

 

Program POSIR je povezan sa programom za robno knjigovodstvo ROK, iz kog dobija podatke o artiklima (šifra, bar-kod, naziv, cena). Sa svoje strane, POSIR priprema podatke za prenos u program ROK, na osnovu kojih se u toj aplikaciji radi knjiženje na robne kartice (za jednu prodavnicu, za prodavnicu i kasu, ili za prodavnicu, kasu i smenu). Podaci preneti u program ROK se dalje prenose u trgovačku knjigu, kao i u program za finansijsko knjigovodstvo FIPO.

 

Za slučaj dislociranih prodavnica, informacioni sistem se postavlja tako da se u takvim objektima knjiže promene u POSIR aplikaciji i na kraju dana prenose podaci u centralu radi knjiženja na kartice robno materijalnog i finansijskog knjigovodstva.

KOM – komercijala

 

Program KOM za automatizaciju poslovanja komercijale, povezan je sa ostalim delovima informacionog sistema. Koristi iste šifarnike komintenata, šifarnike artikala, razne šifarnike iz programa za robnomaterijalno knjigovodstvo (ROK) i fakturisanje (FAKT), ugovore iz programa DUGA itd. Za formiranje temeljnica i izveštaja koriste se kako podaci proknjiženi u okviru ove aplikacije, tako i podaci iz finansijskog knjigovodstva (FIPO), fakturisanja, otpreme i nabavke.

 

Aplikacija pokriva dva segmenta poslovanja komercijale: nabavku i prodaju.

 

  1. Nabavka: prihvatanje i obrada zahteva za nabavkom iz raznih delova sistema (proizvodnja, robno materijalno, prodaja, prodavnice, kritične zalihe), kako od dobavljača, tako i iz centralnog magacina. Odobravanja ovih zahteva u više nivoa odobravanja. Formiranje porudžbina. Veza sa MS Wordom koja se opciono može koristiti za štampanje kompleksnih porudžbina. Odobravanje porudžbenica u više nivoa odobravanja. Ažuriranje pristiglih količina, automatsko formiranje naloga za knjiženje promena u robno materijalnom knjigovodstvu na osnovu porudžbenica i obrađenih zahteva za nabavkom. Prioriteti nabavke. Ugovori sa dobavljačima. Minimalne i maksimalne zalihe.
  2. Prodaja: evidencija zahteva kupaca, obrada zahteva, formiranje ponuda i predračuna. Veza sa MS Wordom koja se opciono može koristiti za štampanje kompleksnih ponuda i predračuna. Evidencija uplata predračuna, aktiviranje i automatsko formiranje naloga za proizvodnju u proizvodnji ili naloga za otpremu, na osnovu prihvaćenih/uplaćenih predračuna ili ponuda. Ugovori sa kupcima. Za slučaj da u svoj informacioni sistem imate uključenu i B2B aplikaciju, tada će se zahtevi koji stižu iz B2B aplikacije slivati na ovo mesto i moći će da budu obrađeni kroz sistem. Možete podesiti prioritete kupaca u ovakvoj aplikaciji, što će se odraziti na reakciju sistema na zahtev koji dolazi iz B2B aplikacije: on se može tretirati kao zahtev kupca (nakon kojeg treba formirati ponudu, predračun itd), kao zahtev za slanjem predračuna ili kao zahtev za izradom otpremnice.

 

Program sadrži veliki broj izveštaja kako iz ove aplikacije, tako i iz ostalih delova informacionog sistema, koji su važni za komercijalno poslovanje.

ROK – robno materijalno knjigovodstvo

 

Program ROK je predviđen da maksimalno automatizuje evidenciju robe u veleprodaji, maloprodaji, carinskim magacinima i konsignaciji, kao i evidenciju materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Sve promene koje tom prilikom nastaju, prosleđuju se u finansijski program, u nalog za knjiženje prema unapred zadatim šemama kontiranja.

 

Možete posedovati neograničen broj magacina i prodavnica. Svaki magacin može voditi robu po veleprodajnim, prosečnim, ili planskim cenama. Prilikom prijema robe izrađuje se kalkulacija, i po potrebi vrši nivelacija zaliha na poslednju VP cenu. Postoji mogućnost unosa devizne ulazne kalkulacije, prema fakturama dobavljača i dokumentima carine. Nakon promene cene mogu se odštampati etikete prema stanju u objektu ili po jedna za svaki artikal sa promenjenom cenom.

 

Otpremnica se vezuje za račun ili za maloprodajnu izdatnicu u Vašu prodavnicu. Komercijalni uslovi se mogu unapred definisati. U momentu fakturisanja možete korigovati prodajnu cenu što će automatski nivelisati samo izdatu količinu. Ako račun pišete prema ranijem predračunu, sve stavke će Vam unapred biti ponuđene. Pri tom, predračun je iz programa za komercijalu (KOM) ili fakturisanje (FAKT). Avansom plaćeni i ranije fakturisani iznosi se posebno evidentiraju i biće posebno označeni, iskontirani i zavedeni u PDV evidenciju.

 

Svaki dokument se detaljno pamti i može se uvek ponovo pregledati ili odštampati. Faktura, otpremnica ili prijemnica mogu se ponovo pogledati i odštampati bilo iz programa ROK, bilo iz programa FIPO ili nekog drugog programa koji u okviru izveštaja ima knjige KIF i KUF, odnosno finansijske kartice komintenta.

 

Pored navedenih temeljnica, u veleprodaji raspolažete i drugim kao što su knjižna pisma, prenosnice, povratnice, korekcije, trebovanja, itd. Korisnik sam podešava mnoge parametre u programu: počev od poreskog tarifnog sistema, šema kontiranja i konta na koja se knjiže stavovi, načina obračuna i iznosa akciza, pa do parametara kojima podešava rad programa prema svom načinu poslovanja.

 

Program sadrži sve neophodne finansijske i količinske izveštaje o promenama u magacinima i prodavnicama. Lager liste možete pretraživati na veliki broj načina. Takođe, možete ih štampati pri čemu možete odabrati jedan od ponudenih načina ili sami formirati izgled izveštaja. Za slučaj da imate veliki broj magacina ili prodavnica, dobro će Vam doći pregled raspoređenosti artikala po objektima. Iz programa se vodi i štampa Knjiga evidencija prometa robe (KEP) i izveštaji vezani za ekološku taksu ili izveštaji za otkup sekundardnih sirovina. Od ostalih izveštaja pomenućemo izveštaj o ulazima i izlazima sa lagerom na dan, rezervisane količine, dnevnici knjiženja po temeljnicama, artiklima i finansijskim stavovima, evidencija zaduženja po tarifama, knjige KIF, KUF, PDV evidencije, itd.

 

AB Soft izrađuje nove verzije programa kod izmena u zakonu na koje nije moguće prilagođavanje podešavanjem parametara.

BLAD – blagajna

 

Program BLAD je namenjen automatizaciji vođenja blagajne u preduzećuma. U okviru iste aplikacije možete voditi:

 • blagajne dinara,
 • devizne blagajne,
 • blagajne čekova građana i
 • druge blagajne (npr. blagajna benzinskih bonova).

 

U toku izrade dnevne blagajne, štampa se nalog blagajni za uplatu ili isplatu. Svaka promena u blagajni može se šifrirati radi praćenja statističkih i drugih izveštaja. U slučaju blagajne čekova građana, program automatski vodi računa o dospeću čekova za slučaj plaćanja na poček i formira specifikacije čekova po bankama. Čekovi se mogu preuzeti sa svih instance aplikacija POS u sistemu, i pratiti na jednom mestu – iz blagajne čekova aplikacije BLAD.

Program omogućuje vođenje i štampanje dnevnika dnevne i glavne blagajne. U slučaju da koristite program za finansijsko poslovanje FIPO, možete voditi blagajnu sa kontiranjem, koristeći kontni plan i organizacione jedinice definisane u tom programu. Tada će po zaključenju svake dnevne blagajne, nalog za knjiženje biti automatski prosleđen u program FIPO.

 

Iz programa BLAD takođe se evidentiraju, obračunavaju i štampaju putni nalozi. Prilikom unosa putnog naloga u evidenciju, može se evidentirati i isplaćena akontacija što će se automatski preneti kao nalog za isplatu u dnevnu blagajnu, a iz nje u FIPO na knjiženje u glavnu knjigu. Putni nalog se može pozvati na vozilo koje se kao osnovno sredstvo vodi u aplikaciji OSA. Kod konačnog obračuna, obračunavaju se dnevnice prema broju provedenih dana (sati) na službenom putu, uključuju i gotovinski računi i prenose nalozi za isplatu u dnevnu blagajnu, odnosno za knjiženje u program FIPO. Ako je iznos isplaćenih dnevnica ili ukupan mesečni iznos naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe veći od zakonom pripisanog neoporezivog iznosa, preneće se nalog za obračun poreza i doprinosa na dohodak građana u aplikaciju DUGA iz koje se može raditi obračun ugovora o delu. Iz aplikacije DUGA se štampaju i svi ostali obrasci vezani za obračun poreza i doprinosa, ali i formira nalog za knjiženje zaduženja po osnovu plaćanja poreza i doprinosa.

FIPO – finansijsko knjigovodstvo

 

Program omogućuje vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva jednog ili više preduzeća, bez obzira na delatnost i veličinu preduzeća, i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama.

 

Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se štampa nalog u uobičajenoj formi. Pozivanje na ugovor kod knjiženja nekog stava, automatski povezuje taj stav sa ugovorom koji je zaveden u programu DUGA za praćenje ugovora, što kompletira dokumentaciju o promenama po tom ugovoru. Ranije proknjižene naloge uvek možete pogledati na ekranu, ponovo odštampati, promeniti ili izbrisati.

 

Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa organizacionim jedinicama, protivstavom ili tipom stava omogućuje Vam da dobijete veliki broj aktuelnih informacija. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža Vam mogućnost praćenja rezultata, prihoda i troškova, naplate i potraživanja po troškovnim ili profitnim centrima, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način.

 

Posebne pogodnosti program pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, izdvojiti potraživanja preko “n” dana, očekivani priliv u periodu, rang lista potraživanja (i dugovanja) i slično. Ukoliko koristite naše aplikacije za robno materijalno knjigovodstvo i fakturisanje (ROK i FAKT) tada na analitičkoj kartici komintenta možete pogledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu i odštampati ih onako kako su bili odštampani kod izrade.

 

Izrada i štampanje zaključnih listova, dnevnika, raznih izveštaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode za celo preduzeće ili po profitnim ili troškovnim centrima, bilansa stanja i uspeha, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se iz programa FINALIS (finansijska analiza) za formiranje dodatnih izveštaja.

 

Praćenje PDV evidencije je na kontima glavne knjige i putem knjiga ulaznih i izlaznih računa.

 

Program Vam dopušta da u Novoj godini, tokom januara i februara, knjižite podatke i iz nove, i iz stare godine. Po predaji završnog računa, automatski će se iz stare godine formirati i proknjižiti nalog za prenos početnog stanja sa datumom 01.01.

 

Devizna verzija programa uključuje i devizno knjigovodstvo, sa vođenjem kursnih lista, deviznih kartica, kursiranjem, obračunom kursnih razlika, itd.